ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE DONEREN

Deze voorwaarden hebben betrekking op donaties door natuurlijke en/of rechtspersonen (‘donerende partij’) gedaan via de website erreedeentreinnaarsobibor.nl.

1. Doel donatie
Donaties via de website erreedeentreinnaarsobibor.nl komen ten goede aan Stichting Nationale Herdenking, gevestigd te Joure, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01096325.

De Stichting Nationale Herdenking Joure heeft ten doel gebeurtenissen t.a.v. personen en zaken voorgevallen tijdens de tweede wereldoorlog blijvend in herinnering te houden, en het herdenken van een ieder die voor onze vrijheid is gevallen. Dit als waarschuwing voor de toekomst en bewustmaking van de gevolgen van oorlog en onderdrukking bij met name de jongeren. De stichting tracht daarbij een zo neutraal mogelijk beleid te voeren, bedoeld voor de hele gemeenschap, zonder voorkeur voor geloof, ras, stand, cultuur of politieke overtuiging.

De Stichting Nationale Herdenking Joure tracht dit doel o.a. te bereiken door:
•    Het jaarlijks organiseren van een stille tocht op de avond van 4 mei.
•    Het steunen en organiseren van educatieve projecten op basis- en voortgezet onderwijs.
•    Het jaarlijks organiseren van een herdenkingsconcert.
•    Het organiseren van een tournee van het herdenkingsconcert ‘Er reed een trein naar Sobibor’ in juli 2014.

Doel van een donatie via de website erreedeentreinnaarsobibor.nl is (uitsluitend) het ondersteunen van de realisatie van een tournee van het herdenkingsconcert ‘Er reed een trein naar Sobibor’ in juli 2014.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke eenmalige donatie gedaan door een donerende partij aan de Stichting Nationale Herdenking Joure via de website erreedeentreinnaarsobibor.nl. De donatie is een onderhandse donatie, dat wil zeggen dat het niet nodig is de donatie in een notariële akte vast te leggen.

3. Rechten en plichten donerende partij
3.1 Om een donatie te kunnen doen dient de donerende partij minimaal 16 jaar oud te zijn of over goedkeuring van ouder of voogd te beschikken voor het te doneren bedrag. Donerende partij verklaart door acceptatie van deze voorwaarden dat dit het geval is.
3.2 De donerende partij doet alleen donaties uit eigen middelen of uit middelen waarover hij/zij de volledige zeggenschap heeft.
3.3 De donerende partij verklaart geen verdere voorwaarden te stellen aan de donatie anders dan dat de donatie voor het in artikel 1 omschreven doel wordt ingezet.
3.4 Nadat het met de donatie corresponderende bedrag is bijgeschreven op de rekening van de Stichting Nationale Herdenking Joure kan de donatie niet meer worden herroepen.

4. Rechten en plichten van de Stichting Nationale Herdenking Joure
4.1 Online donaties komen volledig ten goede aan de realisatie van een tournee van het herdenkingsconcert ‘Er reed een trein naar Sobibor’ in juli 2014.
4.2 Behoudens de verplichting de donatie te besteden aan in het artikel 1.4 genoemde doel accepteert de Stichting Nationale Herdenking Joure geen andere verplichtingen als tegenprestatie voor de donatie.
4.3 De door donerende partij verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het in artikel 1.4 genoemde doel. De Stichting Nationale Herdenking Joure houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

5. Aansprakelijkheid
5.1 De transactie (de overschrijving van de donatie, via iDeal of anderszins, op de bankrekening van de Stichting Nationale Herdenking Joure) wordt uitgevoerd door de donerende partij en onafhankelijke derden (payment providers). De Stichting Nationale Herdenking Joure kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden of kosten gemaakt door of in verband met de transactie.
5.2 De donerende partij vrijwaart de Stichting Nationale Herdenking Joure voor schade veroorzaakt door of in verband met de donatie waaronder handelen of nalaten in strijd met deze voorwaarden door donerende partij.

6. Slotbepalingen
6.1 Op de donatie en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.